02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category


1
Electromagnetic flow meter แบบไม่มีจอแสดงผล

2
Electromagnetic flow meter สำหรับใช้ในพื้นที่อันตรายหรือมีความเสี่ยงต่อการระเบิด (ตามมาตรฐาน I M1 Ex ia I Ma)

3
Electromagnetic flow meter สำหรับใช้ใน Batching Process เพื่อต้องการความแม่นยำในการวัดของเหลวที่มีความหลากหลาย

4
Electromagnetic flow meter แบบมีจอแสดงผล

5
Electromagnetic flow meter สำหรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน โดยมีฟังชั่นในการกำหนดค่าต่างๆ