02 530 1714
081 233 5000
LINE ID1: prctec-center
LINE ID2: prctec-info
Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ

Product Category


1
Thermocouple - เทอร์โมคัปเปิล - โพรบวัดอุณหภูมิ สำหรับเครื่องวัดอุณหภูมิ KIMO class 200 - 300
โดยมีย่านวัดกว้างตั้งแต่ -50 ถึง +250 °C และมีให้เลือกใช้งานหลายรูปแบบ

2
Thermocouple - เทอร์โมคัปเปิล - โพรบวัดอุณหภูมิ มีโพรปให้เลือกหลายแบบสำหรับงานวัดที่หลากหลาย เช่น งานวัดทั่วไป, โพรปปลายแหลม, วัดอุณหภูมิผิวโดยการสัมผัส, วัดอุณหภูมิอากาศโดยรอบ และอื่นๆ

3

ย่านวัด: -50°C to +550°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel อุณหภูมิการเก็บรักษา: จาก -20°C to +80°C

4

ย่านวัด: -50°C to +400°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

5

ย่านวัด: -50°C to +550°C
ประเภทของ sensor : Pt100
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

6

ย่านวัด : -50°C to +400°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

7

ย่านวัด : -80 to +50°C
ประเภทของ sensor : Pt100 or Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

8

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : PT100 or PT1000 (class B, class A)

9

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC

10

ย่านวัด : -50 to +550°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC

11

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC

12

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC

13

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000 and NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

14

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

15

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

16

ย่านวัด: -70°C to +200°C
ชนิดของ sensor: Pt100 class A

17

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC

18

ย่านวัด : 0 to +250°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

19

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

20

ย่านวัด : -200 to +80°C
ประเภทของ sensor : Pt100
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

21

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

22

ย่านวัดสำหรับแบบ TBCT : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ย่านวัดสำหรับแบบ TMCT : -50 to +250°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC

23

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
สร้างจากวัสดุ : 316L stainless steel

24

ย่านวัด : -50 to +550°C (Pt100)
ประเภทของ sensor : Pt100 Class B, Class A
สร้างจากวัสดุ : 316L stainless steel

25

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
สร้างจากวัสดุ : 316L stainless steel

26

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

27

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

28

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

29

ย่านวัด : -50 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

30

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

31

ย่านวัด : -80 to +400°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

32

ย่านวัด : -50 to +250°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel

33

ย่านวัด : -50 to +250°C (สำหรับ Pt100 and Pt1000)
-20 to +120°C (สำหรับ NTC)
ประเภทของ sensor : Pt100, Pt1000, NTC
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel